Verwerkersovereenkomst leveranciers

​Verwerkersovereenkomst tussen iBeauty als verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker

De ondergetekenden: 

iBeauty BVBAondernemingsnummer BE0662.785.756, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door Michel Smekens, verder genoemd leverancier (of verwerkingsverantwoordelijke)

en

Leverancier x , met maatschappeljike zetel te XXXXX, met ondernemingsnummer BE0xxx.xxx.xxx, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door x, verder genoemd klant (of verwerker)

Overwegende dat:

iBeauty beschikt als verwerkingsverantwoordelijke over persoonsgegevens, waarvan zij de verwerking wil toevertrouwen aan de verwerker (leverancier). Deze overeenkomst strekt ertoe om de uitvoering en de organisatie van die verwerking door de verwerker, te regelen en voldoende waarborgen te bieden ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Meer bepaald gaat het over de technische en organisatorische maatregelen – zoals vermeld in art. 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (AVG/GDPR) - die tot doel hebben dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de verordening en dat de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met de verwerkingsrisico's, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

Artikel 1: Definities

 • AVG: “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
 • Gegevens: alle informatie die tussen partijen wordt uitgewisseld. Deze informatie kan tevens persoonsgegevens bevatten.
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische,  genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Gevoelige persoonsgegevens: persoonlijke informatie waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over de gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksuele geaardheid.
 • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.
 • Verantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben.
 • Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief de eventuele bijlagen.
 • Verwerkingsactiviteiten: het verwerken van gegevens door de verwerker in het kader van de uitvoering van de verwerkers- en hoofdovereenkomst.
 • Hoofdovereenkomst: de hoofdovereenkomst waar deze verwerkersovereenkomst uit voortvloeit, bestaande uit de opdracht die door de verwerkingsverantwoordelijke als verantwoordelijke aan de verwerker werd toevertrouwd in het kader waarvan de verwerker op instructies van de verwerkingsverantwoordelijke gegevens verwerkt.

Deze hoofdovereenkomst kan met alle middelen van recht bewezen worden zoals, doch niet beperkt tot, een offerte, bestelbon of enig ander schriftelijk document.

 • Diensten: de diensten die door de verwerker aan de verantwoordelijke worden geleverd, overeenkomstig hetgeen bepaald werd in de hoofdovereenkomst.
 • Inbreuk in verband met persoonsgegevens (beveiligings-en datalekken): een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling: het uitvoeren van een beoordeling, voorafgaand aan het uitvoeren van de verwerking, van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van de persoonsgegevens.
 • Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van persoonsgegevens. In België is dit vanaf 25 mei 2018 de Gegevensberschermingsautoriteit (hierna: “GBA”).

Artikel 2: Voorwerp van de overeenkomst

De verwerker handelt uitsluitend in opdracht op basis van schriftelijke instructies, van iBeauty. Overeenkomstig de instructies van iBeauty en de bepalingen van deze overeenkomst zal de verwerker ten behoeve van iBeauty enkel persoonsgegevens verwerken volgens de bepalingen, zoals beschreven in bijlage 1.

Artikel 3: Naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Partijen verbinden er zich principieel en uitdrukkelijk toe om de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens na te leven.

Artikel 4: Terbeschikkingstelling van de gegevens

Privacygegevens worden nooit langer dan noodzakelijk verwerkt.

Om de verwerker toe te laten de persoonsgegevens te verwerken, moeten die gegevens hem op de één of andere manier ter beschikking worden gesteld. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden omschreven in artikel 1 mogen en kunnen door de verwerker worden verwerkt. De verwerking van de betreffende gegevens, alsmede de wijze van terbeschikkingstelling dienen steeds op een veilige manier te gebeuren.

Artikel 5: Gebruik van de persoonsgegevens en subverwerkers

De gegevens mogen door de verwerker enkel worden verwerkt voor de doeleinden omschreven in bijlage 1 van deze overeenkomst.

De verwerker zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verrichten van de dienst waarvoor ze ter beschikking worden gesteld. Zijn de gegevens hierna niet meer nodig, dan zal de verwerker ze anoniem maken, vernietigen dan wel terugbezorgen aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Het is de verantwoordelijkheid van de eerste verwerker een verwerkersovereenkomst af te sluiten met de tweede (derde, …) verwerker, indien van toepassing, met de verplichting afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen te bieden. Wanneer de andere verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de eerste verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die andere verwerker.

Artikel 6: Beveiliging en datalekken

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker treffen beide passende technische en organisatorische maatregelen om een passen beveiligingsniveau te waarborgen.

In het bijzonder zal de verwerker de persoonsgegevens beveiligen tegen vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

De verwerker zal ervoor zorgen dat de plaatsen waar ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens worden verwerkt, niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Daartoe zal hij onder meer de nodige organisatorische maatregelen nemen.

De verwerker zal de toegang tot de verwerkte persoonsgegevens beperken tot die personeelsleden die de gegevens nodig hebben om de taken uit te oefenen die de verwerker hen in uitvoering van deze overeenkomst toewijst.

De verwerker verbindt er zich toe om de personen die overeenkomstig deze overeenkomst toegang hebben tot de gegevens, in kennis te stellen van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerker waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.

In geval van beveiligings- en/of datalekken verbindt de verweker zich er toe deze te melden aan de verwerkingsverantwoordelijke binnen een termijn van 48 uur na de feiten die de aanleiding hebben gegeven tot het datalek ontdekt werden.

iBeauty is met behulp en ondersteuning van de verwerker, verantwoordelijk voor het inlichten van de toezichthoudende autoriteit (GBA) en desgevallend de betrokkene van het beveiligings- en/of datalek.

De meldplicht van de verwerker ten aanzien van iBeauty omvat naast het feit dat er een lek is geweest, volgende elementen:       

 • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • Bij benadering de duur en de omvang van het datalek;
 • Welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens bij het datalek betrokken zijn;
 • Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 • Wat de (voorgestelde) oplossing is om het datalek te remediëren en herhaling ervan te voorkomen;
 • De contactgegevens van de verantwoordelijke bij verwerker voor de opvolging van de melding;

Na de melding van een beveiligings- en of datalek zal de verwerker de verantwoordelijke na eenvoudig verzoek door de verantwoordelijke op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen omtrent het lek en de maatregelen die hij heeft getroffen om de omvang van het lek te beperken en een soortgelijk incident in de toekomst te kunnen voorkomen.

Eventuele kosten die gemaakt worden om het datalek op te lossen en in de toekomst te kunnen voorkomen, komen voor rekening van de partij bij wie het lek is ontstaan.

Artikel 7: Toepassing van de kennisgevingsplicht

Indien de verwerker in de uitvoering van deze overeenkomst, persoonsgegevens rechtstreeks verkrijgt bij de betrokkenen en deze gegevens registreert, zal hij de betrokkenen informeren middels het privacy beleid.

Artikel 8: Controle door de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op elk ogenblik het recht om de naleving van deze overeenkomst te controleren. Op eenvoudig verzoek van de verantwoordelijke is de verwerker ertoe gehouden alle informatie ter beschikking te stellen die nodig is om de nakoming van de neergelegde verplichtingen aan te tonen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

iBeauty is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door ongerechtvaardigde verwerkingen die inbreuk maken op de AVG verordening en/of wettelijke bepalingen hieromtrent. 

iBeauty wordt van aansprakelijkheid vrijgesteld indien hij/zij bewijst dat hij/zij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.

Wanneer meerdere verwerkingsverantwoordelijken bij dezelfde verwerking betrokken zijn en verantwoordelijk zijn voor schade die door verwerking is veroorzaakt, wordt elke verwerkingsverantwoordelijke voor de gehele schade aansprakelijk gehouden teneinde te garanderen dat de betrokkene daadwerkelijk wordt vergoed.

Wanneer een verwerkingsverantwoordelijke de schade geheel heeft vergoed, kan deze verwerkingsverantwoordelijke op andere verwerkingsverantwoordelijken die bij de verwerking waren betrokken, het deel van de schadevergoeding verhalen dat overeenkomt met hun deel van de aansprakelijkheid voor de schade.

De aansprakelijkheid van iBeauty is te allen tijde beperkt tot het vergoeden van de directe schade. Gevolgschade, indirecte schade, economische schade en schade verband houdende met het verlies of vernietiging van gegevens of databestanden door gebruik van de door de verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven databanken, applicaties en middelen zijn evenwel uitgesloten.

De verwerker is aansprakelijk voor de schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming en waarbij niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de AVG verordening of buiten dan wel in strijd met de instructies van de verantwoordelijke is gehandeld.

De verwerker wordt van aansprakelijkheid vrijgesteld indien hij bewijst dat hij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit, dan wel wanneer de onrechtmatige verwerking louter het gevolg is van een nalaten van de verantwoordelijke aan diens plichtplegingen onder deze overeenkomst, met inbegrip van het niet bekomen van de vereiste toestemming van de betrokkenen. Ook wanneer de schade voortvloeit uit instructies van de verwerkingsverantwoordelijke zal iBeauty op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

Wanneer meerdere verwerkers bij dezelfde verwerking betrokken zijn, en deze mede verantwoordelijk zijn voor schade die door verwerking is veroorzaakt, wordt elke verwerker voor het geheel van de schade aansprakelijk gehouden teneinde te garanderen dat de betrokkene daadwerkelijk wordt vergoed.

Wanneer een verwerker de schade geheel heeft vergoed, kan deze verwerker op andere verwerkers die bij de verwerking waren betrokken, het deel van de schadevergoeding verhalen dat overeenkomt met hun deel van de aansprakelijkheid voor de schade.

Artikel 10: Verplichting na beëindiging van de verwerking van persoonsgegevens

De partijen komen overeen dat de verwerker na beëindiging van de verlening van gegevensverwerkingsdiensten alle doorgegeven persoonsgegevens en kopieën daarvan aan de klant terugbezorgt of, indien de klant dit verkiest, alle persoonsgegevens vernietigt en aan de klant verklaart dat de vernietiging heeft plaatsgevonden, tenzij de op de verwerker toepasselijke wetgeving hem verbiedt alle of een gedeelte van de doorgegeven persoonsgegevens veilig terug te bezorgen of te vernietigen. In dat geval garandeert de leverancier dat hij de vertrouwelijkheid van de doorgegeven persoonsgegevens zal respecteren en dat hij de doorgegeven persoonsgegevens niet actief zal verwerken.

Artikel 11: Algemene bepalingen

Deze verwerkersovereenkomst en haar bijlage bepalen de rechten en verplichtingen van de partijen met betrekking tot het voorwerp ervan. Zij vernietigt en vervangt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge voorstellen en overeenkomsten aangaande de verwerking van persoonsgegevens.

Wijzigingen en aanvullingen op de verwerkersovereenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgesteld bij addendum aan deze overeenkomst en dit addendum door beide partijen is ondertekend.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze verwerkersovereenkomst geen gevolgen hebben voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen ervan, dewelke onverminderd van kracht blijven. Partijen verbinden zich ertoe de nietige of niet-uitvoerbare bepalingen in onderling overleg te vervangen door andere bepalingen waarbij zoveel als mogelijk de oorspronkelijke gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt verwezenlijkt, rekening houdende met de plichtplegingen van elk der partijen onder de AVG.

Deze verwerkersovereenkomst wordt beheerst door en dient geïnterpreteerd worden naar Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van iBeauty is gevestigd, zijn bevoegd om van enig geschil kennis te nemen onverminderd het recht van iBeauty om de kwestie aanhangig te maken voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de klant.

Opgemaakt te ………… op …/…/……...

 

Verwerker                                                                         Verwerkingsverantwoordelijke                           ………………………………….                                                 iBeauty

Dhr./Mevr………………………                                 Dhr. Michel Smekens ………………………………….                                       

………………………………

(handtekening+“Gelezen en goedgekeurd”)     (handtekening + “Gelezen en goedgekeurd”)

 

 

-          Bijlage 1: Doeleinden

Verwerkersovereenkomst – Bijlage 1

 1.   Onderwerp van de verwerking:
 2.  Duur van de verwerking:
 3.  Aard en doel van de verwerking:
 4.  Soort persoonsgegevens die worden verwerkt:
 5.  Categorieën van betrokkenen bij de verwerker:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:


Diensten


Alle door of namens iBeauty op enige wijze ter beschikking gestelde/te stellen diensten en/of verrichtte/te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen SaaS Diensten en Overige Diensten;

Klant

Iedere natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon, met wie iBeauty een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan;

Leverancier

Iedere licentiegever, onderaannemer en/of andersoortige leverancier van iBeauty;

Overeenkomst

Iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding tussen Partijen ter zake de levering van Diensten en aanverwante onderwerpen;

Overige Diensten

Alle door en/of namens iBeauty aan Klant te leveren diensten van welke aard dan ook, niet zijnde SaaS Diensten;

Partijen, respectievelijk Partij

Klant en/of iBeauty ;

SaaS Diensten

Alle door of namens iBeauty via het internet aan Klant ter beschikking te stellen c.q. te leveren Software-as-a-Service (SaaS) diensten- en gerelateerde diensten;

iBeauty 

iBeauty NV, een Naamloze Vennootschap, kantoorhoudende te Maasmechelen, dan wel een andere rechtspersoon die enigerlei rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan met Klant en deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard op die rechtsverhouding;

Vergoeding

De door Klant aan iBeauty verschuldigde vergoeding(en) als tegenprestatie uit hoofde van de Overeenkomst c.q. zoals beschreven in deze algemene voorwaarden;

Werkdag

een kalenderdag van 08.30 uur tot 18.00 uur, behoudens weekeinden alsmede de in België geldende, officieel erkende feestdagen;

Algemene voorwaarden, Totstandkoming en Duur Overeenkomst

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. Partijen verklaren en erkennen uitdrukkelijk dat op die Overeenkomst geen andere algemene inkoop-, levering- of andere voorwaarden van toepassing zijn dan deze Algemene Voorwaarden. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken met voorafgaande expliciete toestemming van iBeauty en schriftelijke overeenstemming daarover tussen Partijen.

De Overeenkomst tussen Klant en iBeauty komt tot stand door middel van het online aanmelden via een webformulier op de website van iBeauty en de Klant op de button ‘Abonnement upgraden’ en op de button ‘ik ga akkoord met de ‘Algemene Voorwaarden’ heeft geklikt.

De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan en heeft een initiële duur van één (1) maand (‘Initiële Duur’), te rekenen vanaf de leveringsdatum van de betreffende Diensten. Vervolgens wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) maand, tenzij de Overeenkomst bij met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand wordt opgezegd door een Partij.

Trial

iBeauty verleent Klant de mogelijkheid tot het nemen van een gratis proefversie van de SaaS Diensten (hierna te noemen ‘Trial’) voorafgaand aan het aangaan van een Overeenkomst. Voor deze Trial is geen Vergoeding verschuldigd en is beschikbaar voor een proefperiode, niet beperkt in tijd, maar beperkt in het gebruik, namelijk 50 klanten of 200 afspraken (hierna te noemen"=>"‘Trial Periode’). Deze Trial is bedoeld voor interne evaluatie van de SaaS Diensten en niet voor productie doeleinden.

Elke Trial wordt verleend op een ‘as is’ basis, zonder enige garantie van welke aard dan ook en gelden als onvoorwaardelijk geaccepteerd op het moment van eerste levering door iBeauty. Het gebruik door Klant van de Trial en de (directe en indirecte) consequenties ter zake zijn voor rekening en risico van Klant. Klant vrijwaart iBeauty voor aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Trial.

Na afloop van de Trial Periode heeft iBeauty het recht data van Klant te verwijderen, tenzij Klant schriftelijk om een kopie van de data heeft verzocht of tenzij Partijen tijdig een Overeenkomst zijn overeengekomen zoals omschreven in artikel 3.2.

Diensten

Na het tot stand komen van de Overeenkomst vangt iBeauty aan met de levering van de Diensten. Met het tot stand komen van de Overeenkomst bevestigt Klant (i) de juistheid van de daarin vermelde gegevens alsmede (ii) zijn correcte nakoming van de Overeenkomst.

Diensten worden verleend op een ‘as is’ basis en gelden als onvoorwaardelijk geaccepteerd op het moment van eerste levering door iBeauty. Het gebruik door Klant van de Diensten en de (directe en indirecte) consequenties ter zake zijn voor rekening en risico van Klant.

iBeauty is na aankondiging daarvan gerechtigd de (toegang tot de) Diensten te wijzigen, vervangen, op te schorten c.q. te blokkeren, onder meer voor doch niet uitgezonderd tot geplande (onderhoud- en gerelateerde) ‘down-time’ van de SaaS Diensten. De verplichting tot betaling van de Vergoeding door Klant blijft onverkort van toepassing.

In geval van een storing van de SaaS Diensten kan Klant gedurende Werkdagen contact opnemen met de supportdesk van iBeauty. Klant is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik van support, mits deze geschiedt op basis van ‘fair use’.

De Overige Diensten worden niet geleverd op, en gelden niet voor"=>"(i) SaaS Diensten die op enigerlei wijze onklaar gemaakt zijn, of afgesloten zijn van internetverbindingen, (iii) of andere gevallen zoals in deze Algemene Voorwaarden beschreven, waaronder mede begrepen doch niet uitgezonderd tot (gebruiks)fouten, invloeden van buitenaf, molest, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van of namens Klant of van andere niet aan iBeauty toe te rekenen oorzaken.

Vergoeding & Betaling

Klant is periodiek een Vergoeding verschuldigd volgens de daarvoor door iBeauty vastgestelde en bekendgemaakte tarieven welke zijn uitgedrukt in Euro (EUR), tenzij anders is overeengekomen. Alle tarieven en Vergoedingen zijn exclusief belastingen (zoals B.T.W.) en overige ingevolge de wet verschuldigde heffingen, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Facturen van iBeauty zijn per direct opeisbaar en zullen behoudens schriftelijke afspraken tussen Partijen door middel van automatische incasso, overschrijven, creditcard of overige betalingsvoorwaarden, uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum integraal door Klant worden betaald. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting en/of opschorting.

iBeauty is gerechtigd de geldende Vergoedingen, tarieven en prijzen eenmaal per contractjaar binnen redelijke grenzen aan te passen, gelijk aan het indexcijfer voor CAO- lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) categorie Particuliere bedrijven, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. iBeauty zal Klant hierover schriftelijk in informeren uiterlijk één (1) kalendermaand voorafgaand aan het moment van het ingaan van deze indexering.

Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.2 betaalt, is – zonder dat enige nadere ingebrekestelling nodig is, en onverminderd overige rechten van iBeauty – (i) Klant over dat verschuldigde bedrag een rente van minimaal anderhalf (1,5) procent per maand verschuldigd, of (indien hoger) de wettelijke handelsrente, en (ii) is iBeauty (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

Verplichtingen Klant

Klant verplicht zich ervoor te zorgen dat de door hem aan iBeauty verstrekte gegevens in alle opzichten correct zijn. Klant is gehouden iBeauty onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen van die gegevens. Klant verplicht zich steeds alle toegang tot SaaS Diensten, (hulp)middelen en informatie (waaronder technische en functionele documentatie en andere inlichtingen) welke iBeauty voor de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst logischerwijs nodig heeft (en/of welke anderszins nuttig kan zijn) op adequate tijdige wijze te verschaffen, zonder hiervoor kosten aan iBeauty in rekening te brengen.

Klant is zelf verantwoordelijk voor de door iBeauty verstrekte toegangsgegevens waaronder met name begrepen gebruikersnamen en wachtwoorden, het gebruik van de Diensten, de data en de content en het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daarvan. Klant is gehouden de Diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden als ook de toepasselijke wettelijke voorschriften.

Indien Klant niet (adequaat) of niet tijdig voldoet aan het bepaalde in artikel 6, dan heeft iBeauty in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de betreffende Overeenkomst en heeft iBeauty het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn op dat moment gebruikelijke prijzen en tarieven in rekening te brengen. Klant vrijwaart iBeauty voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van enige Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Klant.

Verplichtingen iBeauty 

iBeauty zal ten behoeve van de levering van Diensten gekwalificeerde personen beschikbaar stellen en zich ervoor inspannen de levering ervan naar beste weten en kunnen uit te voeren.

iBeauty streeft naar een beschikbaarheid van de SaaS Diensten van vierentwintig (24) uur per dag gedurende zeven (7) dagen per week, doch iBeauty garandeert niet dat de Diensten zonder onderbreking en/of fouten zullen werken. Onverlet de daadwerkelijke beschikbaarheid, blijft de verplichting tot betaling van de Vergoeding door Klant onverkort van toepassing, tenzij de niet-beschikbaarheid aantoonbaar verwijtbaar is aan iBeauty en het niet om geplande (onderhoud- en gerelateerde) 'down-time' van de SaaS Diensten, danwel overmachtsituaties gaat.

Op Diensten van de Leverancier zijn de voorwaarden van die Leverancier van toepassing, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van die Leveranciers, welke voorwaarden ter inzage liggen bij iBeauty en op eerste verzoek van Klant wordt verstrekt door iBeauty , behoudens voor zover die niet reeds zijn meegeleverd. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van die Leverancier in de verhouding tussen Klant en iBeauty om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van de twee vorige volzinnen.

iBeauty is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van Leveranciers. Klant geeft iBeauty hierdoor de bevoegdheid om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Klant te aanvaarden.

Behoudens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, zijn hierdoor alle uitdrukkelijke en/of stilzwijgende, al dan niet uit de wet voortvloeiende bedingen, garanties, voorwaarden en verplichtingen ter zake de nakoming door iBeauty van haar verplichtingen uit enige Overeenkomst uitgesloten voorzover de wet zulks toestaat.

Geheimhouding & Persoonsgegevens

Iedere Partij behandelt alle informatie van vertrouwelijke aard die zij van de andere Partij verkrijgt, onder meer met betrekking tot commerciële, strategische, financiële, technische en/of andere gegevens, informatie en/of kennis verband houdende met die andere Partij, strikt vertrouwelijk en doet daarover geen mededelingen aan derden. Dergelijke informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een van Partijen als zodanig is aangeduid. Partijen zijn over en weer gehouden adequate (voorzorg)maatregelen te nemen teneinde dergelijke vertrouwelijke informatie geheim te houden.

Van het bepaalde in artikel 8.1 mag uitsluitend worden afgeweken indien (i) die informatie met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere Partij openbaar wordt gemaakt en/of (ii) die informatie ter voldoening van een daartoe strekkende uitspraak van een rechtelijke autoriteit openbaar moet worden gemaakt, in welk geval de Partij die tot openbaarmaking wordt gedwongen de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen en zodanige stappen zal ondernemen als de andere Partij in redelijkheid zal kunnen verlangen om de openbaarmaking zoveel mogelijk te beperken en de vertrouwelijkheid van die informatie zoveel mogelijk te beschermen.

De SaaS Diensten draaien op een virtuele server bij Amazon Web Services (Amazon.com Inc.) binnen de Europese Unie. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Klant verantwoordelijk voor de door Klant aan iBeauty ter beschikking gestelde (persoons)gegevens, en voor het gebruik daarvan door iBeauty binnen haar normale bedrijfsvoering. Voor zover er sprake is van persoonsgegevens van Klant, iBeauty en/of derden zullen die gegevens binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de rechtmatige doelstellingen van respectievelijk iBeauty en Klant op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze worden verwerkt. Buiten de normale bedrijfsvoering van de ene Partij zal die ene Partij voor het overige generlei persoonsgegevens verwerken en/of aan derden verstrekken behoudens de voorafgaande en ondubbelzinnige toestemming van de andere Partij en/of voor zover de wet anderszins voorschrijft. Elke Partij draagt zorg voor haar eigen passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In het geval van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens zal iBeauty , zich naar beste weten inspannen om Klant daarover zo spoedig mogelijk te informeren. iBeauty spant zich naar beste weten in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat aan Klant te melden.

Geheimhouding & Persoonsgegevens

{:"Klant is en blijft rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden ter zake alle data en informatie van Klant. iBeauty respectievelijk haar Leveranciers zijn exclusief rechthebbenden op alle onderdelen van haar Diensten (en daaraan gerelateerde intellectuele eigendomsrechten), waaronder begrepen de technische informatie, codes, documentatie, functionaliteiten, en gerelateerde gegevens, informatie en kennis daarin. Klant verkrijgt op de Diensten uitsluitend niet-overdraagbare, niet-exclusieve en royalty-vrije gebruiksrecht voor bepaalde duur om de Diensten te gebruiken voor de normale werkzaamheden van Klant (hierna gezamenlijk te noemen"=>"‘Gebruiksrecht’). Klant verkrijgt daarop generlei andere (gebruik)rechten en/of andere bevoegdheden, tenzij expliciet anderszins is beschreven in deze Algemene Voorwaarden, enige Overeenkomst, en/of op ondubbelzinnige wijze schriftelijk door iBeauty aan Klant bevestigd."}

Voornoemd Gebruiksrecht omvat uitsluitend het recht de Diensten te laden en uit te voeren voor een bepaald aantal en soort gebruikers en gebruik waarvoor het Gebruiksrecht is verstrekt. Het is iBeauty  toegestaan technische maatregelen (zoals onder meer modules- en/of gebruikersleutels) te nemen ter bescherming van de Diensten en gerelateerde rechten c.a. voor Diensten welke iBeauty niet heeft gegenereerd en/of ontwikkeld en derhalve van de Leverancier zijn, gelden de voorwaarden van voornoemde Leverancier.

Wat betreft Diensten welke iBeauty zelf heeft gegenereerd en/of ontwikkeld en derhalve niet van de Leverancier zijn, vrijwaart iBeauty Klant tegen aanspraken van derden ter zake die Diensten uitsluitend iBeauty een (vermeend) inbreuk op een in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht, mits Klant (i) iBeauty onverwijld schriftelijk zal informeren over het bestaan en de inhoud van de aanspraak, (ii) iBeauty de benodigde en adequate medewerking zal verlenen, (iii) de behandeling van de betreffende zaak zal overlaten aan iBeauty , en (iv) zonodig adequate volmachten aan iBeauty zal verlenen om zich, zo nodig in naam van Klant, tegen de aanspraak te verweren. De bovengenoemde vrijwaring vervalt (i) indien en voor zover de betreffende inbreuk verband heeft met enigerlei wijziging die door anderen dan iBeauty in de Diensten zijn aangebracht en/of (ii) indien de betreffende inbreuk niet anderszins is toe te rekenen aan iBeauty .

In geval van voornoemde aanspraken van derden kan iBeauty zo nodig de Diensten of enig deel daarvan vervangen of wijzigen, dan wel, indien zulk een vervanging of wijziging niet, in alle redelijkheid, deze aanspraken van derden afwendt en alleen in het uiterste geval, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, in welk geval iBeauty de reeds door Klant betaalde Vergoeding(en) voor nog niet-verrichte Diensten op pro rata basis zal terugbetalen.

Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van iBeauty , is iBeauty niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt door enig handelen en/of nalaten van iBeauty, behoudens voor enige directe schade vanwege een toerekenbare tekortkoming van iBeauty . De door iBeauty verschuldigde schadevergoeding gerelateerd aan de Diensten zal nimmer meer bedragen dan de door iBeauty aan Klant ter zake gefactureerde Vergoeding exclusief B.T.W. over de periode van zes (6) maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Onder directe schade zoals bedoeld in dit artikel wordt bedoeld schade, behoudens indirecte schade zoals (onder meer) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens beschadigde of verloren gegevens. Indien en voor zover enige schade wordt veroorzaakt doordat iBeauty vanwege opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van iBeauty in haar verantwoordelijkheden toerekenbaar tekortschiet, is iBeauty hoogstens aansprakelijk tot een bedrag van EUR 50.000 (vijftig duizend Euro) per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

Enig recht van Klant op schadevergoeding ontstaat alleen indien Klant binnen dertig (30) dagen, of onverwijld nadat Klant het ontstaan daarvan redelijkerwijs kon ontdekken, schriftelijke mededeling heeft gedaan aan iBeauty .

iBeauty is niet aansprakelijk voor gehele of gedeelte­lijke niet-nakoming van enige verplichting van en/of namens iBeauty uit hoofde van de Overeenkomst, indien de betreffende niet-nakoming niet te wijten is aan (of het gevolg is van) haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen (voorzien of onvoorzien) voor haar rekening komt en die iBeauty ook anderszins niet kunnen worden toegerekend. Onder een dergelijke situatie wordt mede verstaan enige (al dan niet toerekenbare) tekortkoming van Leverancier(s) van iBeauty .

Beëindiging

Iedere Partij is bevoegd de betreffende Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te beëindigen, indien (i) de andere Partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, of (ii) de andere Partij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

De betreffende Overeenkomst kan door iBeauty met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling aan Klant en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, indien Klant in gebreke blijft ter zake de (tijdige) nakoming van enige verplichting uit hoofde van die Overeenkomst (waaronder maar niet beperkt tot de voldoening van de door de Klant verschuldigde bedragen) en nadat veertien (14) dagen zijn verstreken na dagtekening van een schriftelijke ingebrekestelling aan Klant, een en ander onverminderd de overige aan iBeauty toekomende rechten.

Indien Klant op het moment van enige ontbinding reeds enige Diensten van iBeauty geleverd heeft gekregen, zullen die en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die iBeauty vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen iBeauty reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar, onverminderd de overige aan iBeauty toekomende rechten.

Slotbepalingen

iBeauty behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden en/of over te dragen. Behoudens voor zover anderszins bepaald in de Overeenkomst, is Klant niet gerechtigd een Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te annuleren en/of ontbinden dan wel over te dragen.

Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Klant en iBeauty worden overeengekomen, behoudens voor zover anderszins bepaald in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

Op onderhavige Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten en/of de uitvoering ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Alle geschillen die uit de Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten en/of de uitvoering ervan voortvloeien en/of daarmee verband houden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Hasselt.

Laatste wijziging 22 september 2016

Privacybeleid iBeauty

Inleiding

Dit Privacybeleid heeft betrekking op gegevens gebruikt door iBeauty NV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Corda Campus, Kempische Steenweg 303/200, met KBO nr.: 0662.785.756 op de hieronder beschreven omgevingen (tezamen: het “Platform”): www.ibeauty.be, app.ibeauty.be en portal.ibeauty.be (de "Websites"), aanpasbare websites aangeboden door iBeauty waarmee klanten rechtstreeks bij Partners kunnen reserveren en alle andere handelsactiviteiten uitgevoerd of aangeboden door iBeauty. Het privacy beleid is derhalve van toepassing op contractuele relaties tussen iBeauty en de klant, of bij een bezoek aan het platform.

De verantwoordelijke voor uw informatie is de heer Michel Smekens van iBeauty NV, 3500 Hasselt, Corda Campus, Kempische Steenweg 303/200, [email protected].

Wij streven ernaar de privacy van onze gebruikers en klanten, als verwerker of verwerkingsverantwoordelijke afhankelijk van de concrete omstandigheden, te beschermen.

iBeauty erkent dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018 en deze te zullen naleven. In geval van inhoudelijke wetswijzigingen verbindt iBeauty zich er toe om het privacybeleid hierop aan te passen.

Met dit privacybeleid informeren wij u over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken die u zou kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, adres, ip adres, andere contactgegevens of online identifiers, andere informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van het Platform ("Persoonsgegevens") of eender welke andere wijze waarop er beroep wordt gedaan op de diensten van iBeauty.

Definities

Voor een goed begrip van dit privacybeleid hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 • AVG: Verordening nr. 2016/679 van de Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR genoemd;
 • Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals een naam, mailadres, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;
 • Betrokkene: De geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;
 • Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 • Verwerking: Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorsturen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: Een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Datalek: Elke inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;
Welke informatie verzamelen wij?

Wanneer u ons Platform bezoekt en/of gebruikt of op eender welke wijze contact met ons opneemt, kunnen wij de volgende informatie verzamelen:

 • Naam Adres Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • IP-adressen
 • Financiële gegevens ten behoeve van facturatie en betalingen
 • Alle gegevens die door de klant van een betrokkene wordt genoteerd in het platform. De klant fungeert hier als verwerkingsverantwoordelijke en zal dan ook verantwoordelijk zijn voor de correcte verwerking van deze gegevens.

Persoonsgegevens die u met ons wilt delen wanneer u zich registreert voor een account, u abonneert op e-mails, nieuwsbrieven en meldingen en die u ons verstrekt wanneer u onze diensten gebruikt, inclusief informatie die is ingevoerd op ons Platform en die is opgenomen in uw opmerkingen, beoordelingen of antwoorden op onze enquêtes. Tijdens het maken van een boeking of het indienen van beoordelingen, kunt u ons vrijwillig gevoelige  persoonsgegevens verstrekken indien relevant voor de dienst die u aanvraagt of overweegt (bijvoorbeeld met betrekking tot uw gezondheid of etniciteit).

Wanneer u gebruik maakt van onze online betalingsfaciliteiten, kunnen wij uw credit- en betaalkaartgegevens (via een door ons aangestelde betalingsverwerker) versleuteld opslaan en verwerken.

Als u ervoor kiest om met ons te communiceren (bijvoorbeeld via het Platform, e-mail, telefoon, sms of sociale media), zullen we vastleggen dat u contact met ons hebt opgenomen en mogelijk de inhoud van uw communicatie bewaren, samen met uw contactgegevens en onze antwoorden.

Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van het Platform, zoals informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt, uw IP-adres en locatie, uw identificatie voor adverteerders (IDFA), de datum en tijd van uw bezoek, de duur van uw bezoek, uw bronsite en uw interacties op het Platform, inclusief de salons en behandelingen waarin u bent geïnteresseerd. Houd er rekening mee dat we deze informatie kunnen koppelen aan uw iBeauty-account. Raadpleeg onze cookiepolicy voor meer informatie over de doeleinden waarvoor we deze informatie verzamelen en gebruiken.

Het is belangrijk dat alle Persoonsgegevens die u ons geeft wanneer u zich registreert als gebruiker of anderszins wanneer u het Platform gebruikt, correct en nauwkeurig zijn. Dit omvat, bij wijze van voorbeeld, het ervoor zorgen dat we te allen tijde de juiste contactgegevens (waaronder e-mail) hebben. De klant is als eigenaar van de website of gebruiker van een software systeem gecreëerd door iBeauty, zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hierop worden geplaatst door zichzelf of door betrokkenen. De klant erkent als verwerkingsverantwoordelijke enkel en alleen informatie op het platform of in het systeem te plaatsen die op een geldige manier werd verkregen vanwege de betrokkene.

Als u van plan bent de Persoonsgegevens van iemand anders aan ons te versturen, bijvoorbeeld bij het maken van een boeking namens hen, dient u ons alleen de gegevens van die derde te verstrekken met hun toestemming en nadat zij de informatie hebben gekregen over hoe we hun gegevens zullen gebruiken, inclusief de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Hoewel we ons best zullen doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar ons Platform worden verzonden niet garanderen. Iedere overdracht is op uw eigen risico. Zodra we uw Persoonsgegevens hebben ontvangen, passen we strikte procedures en beveiligingsfuncties toe met betrekking tot die gegevens.

Persoonsgegevens worden door iBeauty nooit langer verwerkt dan noodzakelijk is, dan wel zolang op basis van wettelijke verplichtingen vereist is.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om passende beveiligingsmaatregelen te nemen ter beveiliging van de eigen systemen. iBeauty staat dan ook in geen geval in voor een datalek dat is ontstaan bij (de systemen van) een klant.

iBeauty neemt de nodige maatregelen teneinde een verlies van data tegen te gaan. Wanneer dergelijk verlies zich evenwel zou voordoen, verbindt iBeauty er zich toe dit indien nodig in voorkomend geval te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) binnen de wettelijke termijnen. Deze informatieplicht geldt enkel in zoverre het datalek grootschalig blijkt, dan wel een vergaande impact op de beveiliging met zich meebrengt.

Indien een datalek tevens een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, zal iBeauty de betrokkene hierover zonder onredelijke vertraging informeren.

iBeauty verleent volledige medewerking aan de bevoegde autoriteiten door het verschaffen van de noodzakelijke informatie en het beperken van de gevolgen van de inbreuk.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In het algemeen gebruiken we Persoonsgegevens om u de diensten en producten te bieden die u aanvraagt, de betaling te verwerken, klantenservice te verlenen, inhoud en advertenties te leveren waarvan wij denken dat ze u mogelijk interesseren, voor klantonderzoek, om u marketing- en promotionele e-mails te versturen en om u op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen in ons Platform.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om een overeenkomst te sluiten, of maatregelen te nemen in het kader van een overeenkomst.

Dit is van toepassing wanneer u een dienst aanvraagt via iBeauty. Dit omvat (op basis van uw toestemming en/of noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst):

 • U via e-mail, sms en pushberichten informatie over uw gevraagde diensten (zoals afspraakherinneringen) toesturen
 • Uw boekingen faciliteren en betalingen ontvangen
 • Op uw vragen en opmerkingen reageren
 • Het beheer van uw account

Zoals vereist door iBeauty om zaken te doen en onze gerechtvaardigde belangen na te streven, met name:

 • Om ons Platform en onze systemen te beveiligen en om fraude, beveiligingsincidenten en andere misdrijven te voorkomen
 • Om na te gaan of onze algemene voorwaarden worden nageleefd en om onze rechtsposittie te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen
 • Om u op de hoogte te houden van relevante nieuwe iBeauty-diensten en speciale aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail en het weergeven van advertenties op websites van derden, zoals Facebook
 • Om marketingmeldingen en advertenties voor u op maat te maken en te personaliseren op basis van de informatie die u verstrekt en uw gebruik van ons Platform, producten en diensten en andere websites
 • Om ons te helpen bij het monitoren, verbeteren en beschermen van ons Platform, onze producten en diensten, en om ons Platform, producten, diensten (en die van onze partners) voor u te personaliseren op basis van de informatie die u verstrekt en uw gebruik van ons Platform, producten en diensten en andere websites
 • Voor het onderzoeken van en het reageren op vragen of klachten ontvangen van u of van anderen, over ons Platform of onze producten of diensten
 • Om intern onderzoek en analyse uit te voeren, zodat we kunnen zien hoe ons Platform en ons bedrijf presteert, en hoe onze producten en diensten worden gebruikt
 • Om marktonderzoek en consumentenenquêtes uit te voeren
 • Om beoordelingen van producten of diensten aangeboden door onze Partners te verzamelen en te publiceren, en deze te gebruiken voor reclamecampagnes
Waar u mee akkoord gaat (op basis van uw toestemming):

 • Om u op de hoogte te houden van relevante nieuwe iBeauty-diensten en speciale aanbiedingen
 • Om u informatie te sturen over wedstrijden en enquêtes evenals informatie over promotieaanbiedingen van onze Partners en over goederen of diensten van andere geselecteerde derden, bijvoorbeeld merken op het gebied van  gezondheid, schoonheid, vrije tijd en lifestyle, per e-mail en als pushmeldingen via de App
 • Om cookies te plaatsen en soortgelijke technologieën te gebruiken in overeenstemming met het Cookies-hoofdstuk van dit Privacybeleid en de informatie die u wordt verstrekt wanneer deze technologieën worden gebruikt
 • Om klantcommunicatie te gebruiken voor trainings-, registratie- en kwaliteitscontrole-doeleinden. 

Voor toepassingen die wettelijk verplicht zijn:

 • Om te reageren op verzoeken van overheden of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren
 • Om aan wettelijke, regelgevende en nalevingsvereisten te voldoen
 • Intrekken van toestemming of anderszins bezwaar maken tegen direct marketing

Waar we ook afhankelijk zijn van uw toestemming, u kunt die toestemming altijd intrekken, hoewel we andere juridische redenen hebben om uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden, zoals die hierboven zijn beschreven. In sommige gevallen kunnen wij u directe marketing sturen zonder uw toestemming, in gevallen waarin onze legitieme belangen de overhand hebben. U hebt op elk moment het absolute recht om u af te melden voor direct marketing. U kunt dit doen door de instructies in het bericht te volgen waar dit een elektronisch bericht is, of door contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande gegevens.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van berichten die iBeauty u toestuurt, kunt u dit doen door te klikken op de knop 'afmelden' onder aan de e-mailberichten die we u sturen of door contact met ons op te nemen via [email protected]

Als u geen pushmeldingen meer wilt ontvangen via de App, kunt u de toestemming voor pushmeldingen voor de Apps in de besturingssysteeminstellingen van uw telefoon intrekken.

Wij maken gebruik van een externe betalingsdienstverlener, Mollie, om alle betalingen die u via onze Website & App heeft gedaan te verwerken. iBeauty slaat geen creditcardgegevens op en vertrouwt hiervoor op Mollie. Wij verkrijgen beperkte informatie van Mollie, zoas de laatste vier cijfers, het land van uitgifte en de vervaldatum. De verwerking van dergelijke gegevens door Mollie valt onder hun privacybeleid dat hier kan worden ingezien: https://www.mollie.com/be/privacy.

Houd er rekening mee dat alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid dat u hier kunt vinden: www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_BE. Zorg ervoor dat u de voorwaarden van het PayPal-privacybeleid hebt gelezen als u PayPal wilt gebruiken om transacties via het Platform te voltooien.

Persoonsgegevens delen met derde partijen

Behoudens in relatie tot de medewerkers en (sub)verwerkers die in het kader van de dienstverlening betrokken worden (bijvoorbeeld externe serviceproviders, boekingssystemen,…), zal iBeauty geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij in geval van uitdrukkelijke toestemming, op verzoek van de betrokkene, op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of wanneer dit bij wet wordt opgelegd. In dit laatste geval stelt iBeauty de betrokkene onverwijld in kennis van het verzoek vanwege de betrokken instanties en/of overheden.

iBeauty zal en mag in geen geval persoonsgegevens doorgeven of toegang tot het portaal verschaffen aan anderen dan degene die het account hebben aangemaakt. Elke klant of gebruiker staat na het aanmaken van een account zelf in voor het geheim houden van diens paswoord en om elke toegang voor onbevoegden op het portaal onmogelijk te maken.

Wanneer de professionele klant met meerdere personen samenwerkt, zullen zij zelf intern een beleid moeten uitschrijven over de bevoegdheden van eenieder en de eigenaar van de persoonsgegevens na beëindiging van de samenwerking en hierover zijn/haar eindklanten afdoende in te lichten. iBeauty staat hier volledig los van.

Let op: door het plaatsen van Persoonsgegevens op een openbaar toegankelijk gedeelte van ons Platform (zoals beoordelingssecties), kunnen dergelijke gegevens worden verzameld door derden waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke gegevens door dergelijke derden.

Zorg er daarom voor dat u hier alle nodige zorg en aandacht aan besteedt voordat u Persoonsgegevens vrijgeeft die openbaar worden gemaakt. Vermijd ook om Persoonsgegevens openbaar te maken die kunnen worden gebruikt om u te identificeren (zoals uw naam, leeftijd, thuis- of werkadres of de naam van uw werkgever).

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u bewaren, heeft u mogelijk het recht om ons om het volgende te vragen:

 • Een kopie van uw persoonsgegevens
 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan te beperken
 • Om persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons verstrekt voor een contract of met uw toestemming in een gestructureerde, machinaal leesbare vorm en om ons te vragen deze informatie over te dragen aan een andere organisatie
 • Om in sommige omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name als we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste, of als we de gegevens gebruiken voor direct marketing).

In eerste instantie kunt u de informatie die u ons hebt verstrekt mogelijk bekijken of wijzigen door in te loggen op uw online account.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn in sommige situaties beperkt. Als het voldoen aan uw verzoek bijvoorbeeld persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als we een wettelijke vereiste of een dwingende legitieme reden daartoe hebben, kunnen we doorgaan met het verwerken van persoonsgegevens die u ons hebt gevraagd te verwijderen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat uw persoonsgegevens verkeerd zijn gebruikt. We moedigen u aan om in eerste instantie naar ons toe te komen, maar voor zover dit recht op u van toepassing is, hebt u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op via [email protected]. Houd er echter rekening mee dat er geen financiële informatie wordt verstrekt zonder verificatie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websites die gekoppeld zijn aan of vanaf ons Platform, noch voor de informatie of inhoud die daar op staat.

Vaak worden links naar andere websites uitsluitend verstrekt als verwijzingen naar informatie over onderwerpen die nuttig kunnen zijn voor de gebruikers van ons Platform.

Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om vanuit ons Platform naar een andere website te gaan, ons Privacybeleid niet langer van kracht is. Uw browsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link op ons Platform hebben, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website.

Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan u daarnaast steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (022/74.48.00) of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Sociale media en door gebruikers gegenereerde inhoud

Op sommige van onze Platforms kunnen gebruikers hun eigen inhoud indienen. Houd er rekening mee dat inhoud die naar een van onze Platforms wordt verzonden, door het publiek kan worden bekeken en dat u voorzichtig moet zijn met het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens via deze Platform, bijvoorbeeld financiële informatie of adresgegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties van andere personen als u persoonsgegevens op een van onze sociale mediaplatforms plaatst. Raadpleeg ook het privacy- en cookiebeleid van de sociale mediaplatforms die u gebruikt.

Privacybeleid mbt Google Calendar API

iBeauty maakt gebruik van de Google Calendar Application Program Interface (API) Services indien de gebruiker dit inschakelt. Meer informatie over de applicatie is te vinden op https://ibeauty.be. Gebruikt u ook de koppeling met de Google Agenda dan dient u tevens akkoord te gaan met de Google Servicevoorwaarden en het privacy beleid van Google.

Hoe we toegang krijgen tot uw gegevens

Vanuit iBeauty is het mogelijk om toegang te geven tot Google Agenda-gegevens via Google Calendar API Services. iBeauyt NV kan deze gegevens niet direct benaderen, agenda gegevens worden enkel bewaard en verwerkt op de accounts waar iBeauty op draait.

Om toegang te krijgen tot Google Calendar API Services, gebruikt de applicatie de volgende URL's:

 • https://accounts.google.com/o/oauth2
 • https://www.googleapis.com/oauth2
 • https://www.googleapis.com/calendar

Hoe we uw gegevens gebruiken

De applicatie, die draait op de browser van de gebruiker, vraagt om de volgende Google-gebruikersgegevens:

 • Gegevens gekoppeld aan Google-account: Het e-mailadres van de eindgebruiker - om de app de gebruiker te laten verifiëren met behulp van het OAuth-verificatiemechanisme en dit weer te geven in de bijbehorende app om u te helpen bij het identificeren van een verbonden account.
 • Gegevens die zijn gekoppeld aan Google Agenda - lijst met agenda's van gebruikers (id en naam van de kalender) - zodat u er een kunt kiezen in de instellingen. - lijst met afspraken uit de geselecteerde kalender (titel van de afspraak, begin- en eindtijd van elk afspraak, evenals meldingstijd) - om zodoende deze gegevens ook synchroon te tonen in de iBeauty agenda.

Hoe we uw gegevens opslaan

Gegevens worden gedownload via een beveiligde SSL-verbinding. De gegevens worden opgeslagen op de permanente opslag van het apparaat. De gegevens verlaten uw apparaat niet. De gegevens gaan onmiddellijk verloren als de gebruiker de applicatie verwijdert.

Hoe wij omgaan met uw gegevens

De gegevens worden niet overgedragen aan anderen. De applicatie gebruikt deze Google-gegevens niet voor het weergeven van advertenties. De applicatie staat niet toe dat mensen uw gegevens lezen. Gebruik van de gegevens is in lijn met de lokale wetgeving en richtlijnen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toegang intrekken

Als u besluit de toegang van de app tot uw Google-account in te trekken, kunt u de pagina 'Toegang door derden' van uw Google-account op https://security.google.com/settings/security/permissions gebruiken.  Alle kennisgevingen die krachtens dit beleid aan iBeauty moeten worden gedaan, kunnen schriftelijk worden gedaan aan [email protected], of post naar het volgende adres: Kempische Steenweg 303/200, 3500 Hasselt, België.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Als we ons privacybeleid en onze procedures wijzigen, zullen we die wijzigingen op ons Platform publiceren. Raadleeg dus regelmatig ons privacybeleid om op de hoogte te blijven van onze werking inzake privacy.

Het privacybeleid van iBeauty werd laatst gewijzigd op 17.06.2022.

Cookiebeleid / GDPR / Privacy

Inleiding

iBeauty NV, met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Rozenstraat 1, met KBO nr.: 0662.785.756 (www.ibeauty.be, app.ibeauty.be en portal.ibeauty.be, aanpasbare websites aangeboden door iBeauty waarmee klanten rechtstreeks bij Partners kunnen reserveren en alle andere handelsactiviteiten uitgevoerd of aangeboden door iBeauty) erkent het belang van een veilige verwerking van de aan hem toevertrouwde of ontvangen informatie, met inbegrip van persoonsgegevens.

iBeauty ziet er dan ook op toe dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving (de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ter vervanging van de Privacywet), de ePrivacy Richtlijn 2002/58/EC zoals geamendeerd door Richtlijn 2009/136/EC, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018.

Het cookiebeleid van iBeauty is van toepassing op het gehele platform (www.ibeauty.be, app.ibeauty.be en portal.ibeauty.be, aanpasbare websites aangeboden door iBeauty waarmee klanten rechtstreeks bij Partners kunnen reserveren en alle andere handelsactiviteiten uitgevoerd of aangeboden door iBeauty), alsmede op alle door iBeauty aangeboden online diensten.

Merk op dat derde partijen gegevens van Cookies verzamelen en gebruiken, welke op het Platform zijn geplaatst. Deze cookie policy beschrijft mogelijk niet het cookiebeleid van dergelijke derden. We adviseren u aan om het cookiebeleid van deze derde partijen te lezen en, als u liever niet wilt dat gegevens door deze partijen worden gebruikt, kunt u, indien van toepassing, hun afmeldprocessen volgen.

Wat zijn Cookies, soorten Cookies en hoe worden ze gebruikt?

iBeauty maakt op haar platform gebruik van zogenaamde “Cookies” (waaronder HTTP-cookies, web-cookies, browser-cookies).

Dit zijn kleine bestanden of data met een unieke code die worden opgeslagen tussen de browser, server en de harde schijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone wanneer u de website raadpleegt en die toelaten bepaalde voorkeuren, instellingen, specificaties en/of overige beperkte (persoonlijke) informatie te registreren om op deze wijze het gebruik van de website te ondersteunen en optimaliseren zodat u dit proces niet bij ieder bezoek aan de website dient te herhalen. Bepaalde cookies kunnen daarnaast aangewend worden voor analytische doeleinden of om marketing te voeren.

Belangrijk om te weten is dat cookies geen virussen of andere malware bevatten en dan ook geen kwaadaardige software of andere programma’s kunnen installeren op uw computer, laptop, tablet of smartphone.

In geval van cookies kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee categorieën van cookies: met name Eerstepartij-cookies oftewel first party cookies en Derdepartij-cookies oftewel third party cookies.

 • First party cookies zijn die cookies die door iBeauty zelf beheerd worden en verbonden zijn aan de domeinnaam van de website.
 • Deze cookies zullen doorgaans bedoeld zijn om de website te laten functioneren en bepaalde instellingen van de gebruiker te onthouden met het oog op een herhaald bezoek.
 • Third party cookies daarentegen zijn cookies geplaatst op de website van iBeauty die door derde partijen beheerd worden. Dergelijke cookies worden door iBeauty niet gebruikt op de website.

Onder beide categorieën kunnen zowel sessiegebonden (i.e. cookies die slechts gedurende het bezoek op de website actief zijn en na het beëindigen van de sessie of het sluiten van uw browser verdwijnen) als permanente cookies (i.e. cookies die gegevens opslaan op uw computer, laptop, tablet of smartphone en hier enige tijd bewaard worden) terug te vinden zijn.

Afhankelijk van de categorie en het soort cookie worden er volgende gegevens verzameld: IP adres, browsergegevens, locatie, naam en voornaam, taal en enig andere persoonlijke informatie die de gebruiker wenst te delen tijdens het bezoek aan de website.

Al deze gegevens kunnen in het kader van de AVG als identificeerbare persoonsgegevens gecatalogeerd worden. Voor meer informatie rond het verwerken van persoonsgegevens kan u steeds het privacybeleid op het platform van iBeauty raadplegen.

Voor een optimaal gebruik van het platofrm is het essentieel om de noodzakelijke cookies te aanvaarden op uw computer, laptop, tablet of smartphone. iBeauty streeft er immers naar om uw gebruikerservaring te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren.

De (persoons)gegevens waarvan iBeuaty via first party-cookies kennis krijgt, worden enkel intern verwerkt. Dit steeds met in acht name van de nodige vertrouwelijkheid. De persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contact formulier, worden via een veilige verbinding (SSL-certificaat) doorgestuurd tussen uw browser en de server. iBeuaty kan daarentegen geen garanties bieden voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die via third party-cookies geregistreerd worden. Hiervoor kan u dan ook best het privacy- en cookiebeleid van deze derde partij consulteren.

Indien u er toch voor opteert het gebruik van de essentiële cookies te weigeren, zal de website niet naar behoren kunnen functioneren. De toegang tot en de functionaliteit van de webpagina zal dan worden beperkt.

Cookies kunnen doorgaans onderverdeeld worden in volgende soortcategorieën:

 • Noodzakelijke cookies: onder deze categorie vallen alle cookies noodzakelijk voor een adequaat functioneren van de website (vb. het registreren van het type browser om de weergave van de website hier op aan te passen, het verdelen van de belasting van de website, het faciliteren van betalingen via de webshop, het voorzien van een mogelijkheid tot reactie en/of interactie door de gebruiker);
 • Functionele cookies: hiertoe behoren cookies die geprogrammeerd zijn om de voorkeuren van de websitegebruiker te bewaren met het oog op het optimaliseren van de gebruikerservaring doordat de gebruiker niet verplicht wordt om diens gegevens of voorkeuren per bezoek opnieuw kenbaar te maken (vb. het bewaren van inloggegevens of taalvoorkeuren);
 • Analytische of tracking cookies: deze cookies verzamelen informatie omtrent het websiteverkeer door middel van statistieken op basis waarvan optimalisatie van de website mogelijk gemaakt wordt (vb. registreren en analyseren van de duurtijd van het bezoek, de bezochte pagina’s en de manier waarop een bezoeker op de website terecht komt);
 • Marketing of advertentie cookies: cookies van deze categorie kunnen op bepaalde websites aanwezig zijn om een gebruikersprofiel samen te stellen waar de domeinbeheerder gebruik van kan maken om in gepersonaliseerde advertenties of reclame te voorzien afgestemd op de persoonlijke interesses en voorkeuren van de websitebezoeker;
 • Sociale media cookies: onder deze categorie vallen cookies die een integratie en inbedding van elementen van socialenetwerksites zoals Instagram, Facebook of Youtube op de website mogelijk maken (vb. plugin, pixels en gelijkaardige technologieën). Het kan hierbij gaan om informatie of inhoud die bij deze derde partijen opgeslagen is en via de website getoond wordt;

Waarom gebruiken wij Cookies?

Strikt noodzakelijk/transactiedoeleinden

Het gebruik van Cookies voor dit doel is essentieel voor ons Platform om correct te werken. Ze kunnen noodzakelijk zijn om u in staat stellen ons Platform te gebruiken en onze functies te gebruiken, voor systeembeheer om frauduleuze activiteiten te voorkomen, om u ingelogd te houden van de ene pagina op de andere of zodat we kunnen onthouden wat u aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld omdat ons Platform niet zonder deze Cookies kan functioneren.

Welke cookie en hoe lang worden de gegevens bijgehouden?

We gebruiken deze cookie om het platform correct en veilig te laten werken

Functionaliteitsdoeleinden

Het gebruik van cookies voor dit doel stelt ons in staat om uw gebruikerservaring te verbeteren en te vereenvoudigen. Ze onthouden bijvoorbeeld keuzes die u maakt, taal, zoekparameters zoals datum, gebied of behandeling en helpen om problemen met ons Platform te identificeren (zoals crashincidenten). Deze kunnen vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter past bij uw selecties en om uw bezoeken aan ons Platform aan te passen en te verbeteren. De informatie die deze technologieën verzamelen, kan persoonlijk identificeerbaar zijn, zoals uw inloggegevens. Ze kunnen uw browse-activiteit op andere websites of in apps buiten het Platform niet bijhouden.

We gebruiken deze cookie om uw gebruikservaring te verbeteren en te vereenvoudigen Prestatiedoeleinden

Door Cookies voor dit doel te gebruiken, kunnen we beter begrijpen hoeveel gebruikers ons Platform bezoeken, hoe gebruikers bij ons aankomen en ons Platform bezoeken en gebruiken en welke delen van ons Platform het populairst zijn. Dit helpt ons om het Platform te verbeteren, zoals navigatie en interface-ervaring, en onze producten en diensten te verbeteren. Om dit te bereiken, verzamelen we informatie over hoe mensen ons Platform gebruiken en gebruiken we technologieën van derden voor dit doel

 • Google Analytics/TagManager
 • Intercom
 • ActiveCampaign
 • Facebook

We gebruiken deze Cookies ook om ons te helpen de effectiviteit van onze online Targeting- of reclamedoeleinden

Het gebruik van Cookies voor dit doel stelt ons in staat om advertenties op en buiten het Platform weer te geven en om informatie te verzamelen over uw surfgedrag en het gebruik van het Platform om advertenties relevanter en persoonlijker voor u en uw interesses te maken. We kunnen remarketingtechnologieën gebruiken om derden in staat te stellen relevante en gepersonaliseerde advertenties aan u weer te geven via hun netwerken. Ze worden ook gebruikt om aan te geven dat u een bepaalde advertentie hebt gezien, het aantal keren dat u een advertentie ziet, te beperken en om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten.

We gebruiken deze Cookies om informatie te verzamelen over uw surfgedrag en advertenties relevanter en persoonlijker te maken

Rechten van de betrokkene

In het kader van de AVG heeft iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens verzameld worden volgende rechten (art. 12 t.e.m. 22 AVG):

 • Recht op inzage;
 • Recht op rechtzetting;
 • Recht op beperking van verwerkingen;
 • Recht op bezwaar;
 • Recht op gegevenswissing;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Voor meer informatie over uw rechten als betrokkene en de mogelijkheden om hierop een beroep te doen kan u steeds terugvinden in het privacybeleid van iBeauty.

iBeauty behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een verzoek gebaseerd op de rechten zoals hierboven uiteengezet indien (a) de verzoeker geen betrokkene is, (b) de betrokkene een rechtspersoon is, (c) het verzoek betrekking heeft op noodzakelijke of verplichte (technische) cookies waarvoor geen toestemming van de betrokkene vereist is of (d) het verzoek betrekking heeft op cookies die enkel op anonieme wijze informatie registreren. iBeauty tracht uw verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken en tracht hierover terug te koppelen binnen een termijn van 30 dagen. In bepaalde gevallen beschikt iBeauty over het recht de vooropgestelde termijn te verlengen mits voorafgaande informering van de betrokkene (artikel 12.3 AVG).

Het beperken of blokkeren van Cookies

Wenst u een wijziging aan te brengen in de toegestane cookies, het gebruik van cookies helemaal af te wijzen of reeds bestaande cookies te verwijderen, dan kan u uw voorkeur kenbaar maken tijdens het bezoek aan het platform via de aanwezige cookiebanner. In de mate van het mogelijke wordt u de mogelijkheid verschaft om uw voorkeur per type cookie weer te geven, behoudens wanneer uw toestemming hiervoor niet mogelijk is gelet op het type cookie.

Daarnaast is het in bepaalde omstandigheden mogelijk de aanwezige cookies te blokkeren door middel van het aanpassen van uw browserinstellingen. De wijze waarop dit kan gebeuren is afhankelijk van het type browser dat u hanteert.

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=nl_NL

De specifieke cookies van Google Analytics, waarbij er gegevens van uw websitebezoek geregistreerd en doorgegeven worden aan Google Inc., kan u steeds beperken door het installeren van een zogenaamde “opt-out browser add-on” (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Let wel: het gebruik door iBeauty van noodzakelijke cookies kan niet worden uitgeschakeld daar dit de werking van het platform kan compromitteren en zijn aldus niet onderhavig aan toestemming van de websitebezoeker. Ook wanneer er op anonieme wijze persoonsgegevens verzameld worden, is er geen toestemming vereist.

Gegevensbescherming

Naast het gebruik van cookies op het platform, kan er door iBeauty ook op een andere wijze persoonsgegevens verzameld worden. Bijvoorbeeld wanneer u als gebruiker een verzoek tot richt via het contactformulier. Deze handeling gaat uit van uw toestemming tot het verwerken van de opgegeven persoonsgegevens (artikel 6.1. a) AVG).

Om die reden raden wij aan tevens het privacybeleid te consulteren. Hier wordt nader ingegaan op de verzamelde persoonsgegevens, de doelstelling, de draagwijdte van het gebruik, de gehanteerde bewaartermijn en uw rechten als betrokkene.

Wijzigingen aan de Cookie Policy

iBeauty behoudt zich het recht voor haar cookiebeleid op elk ogenblik aan te passen wanneer er zich wijzigingen aan het platform voordoen die een invloed hebben op de aanwezige cookies of wanneer dit vereist is in het kader van de geldende wetgeving ter zake.

Wijzigingen zullen steeds gepubliceerd worden op het platform en zijn geldig vanaf deze publicatie. Indien uw instemming met de voorziene wijziging vereist is, zal u hier uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht worden.

Toepasselijk recht

Huidig cookiebeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van iBeauty zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die uit het cookiebeleid zouden kunnen voortvloeien, onverminderd het recht van iBeauty om de kwestie aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de betrokkene.

Vragen of opmerkingen

iBeauty tracht u in haar beleid op een zo transparant mogelijke wijze wegwijs te maken in het gebruik van cookies op de website. Heeft u toch nog vragen, opmerkingen of klachten na het lezen van dit cookiebeleid? Neem dan gerust contact op met iBeauty op één van volgende wijzen:

iBeauty stelt alles in het werk om uw vraag of opmerkingen zo spoedig mogelijk te beantwoorden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor meer informatie of klachtenbehandeling kan u daarnaast ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in België te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (022/74.48.00) of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Het cookiebeleid van iBeauty werd laatst gewijzigd op 17.06.2022

Uitleg verwerking persoonsgegevens

Dit zijn de specifieke doelen waarvoor deze onderneming persoonsgegevens verwerkt:

 • Direct marketing (telefonisch of op locatie)
 • Nieuwsberichten
 • Search Engine Advertising
 • Aanbieden persoonlijk advies/ coaching
 • Klantcontact
 • Aansturen samenwerkingspartners
 • Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt uit de volgende categorieën: Tot wanneer?
 • Klanten
 • Per coachingstraject kan er vraag zijn naar het werken met derde partijen voor het uitvoeren van de diensten. In dit geval vindt het delen van gegevens alleen plaats met nadrukkelijke toestemming vooraf

Welke gegevens?

 • BSN (alleen indien echt nodig)
 • Naam Adres Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • IP-adressen
 • Bedrijf- en/of persoonlijke geheimen (komen alleen tijdens coachgesprekken ter sprake, deze worden zo min mogelijk vastgelegd en met niemand gedeeld)
 • Geestelijke gesteldheid en/of problemen (komen alleen tijdens coachgesprekken ter sprake, deze worden zo min mogelijk vastgelegd en met niemand gedeeld)

Zolang je klant blijft.

Met wie worden de gegevens gedeeld? De contactgegevens worden verwerkt door mijn digitale leveranciers van software: Teamleader, Google (Drive, Mail, Calender, Contacts, Docs) en Proces Street. De internationale bedrijven die software leveren hebben een Europees kantoor en beleid dat aansluit op de AVG-wetgeving, met uitzondering van Proces Street (een klein Amerikaans bedrijf)

Verwerkersovereenkomst - Klanten

Verwerkersovereenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke en iBeauty als verwerker

De ondergetekenden: 

Klant x met ondernemingsnummer BE0xxx.xxx.xxx, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door x, verder genoemd klant (of verwerkingsverantwoordelijke)

Leverancier iBeauty BVBAondernemingsnummer BE0662.785.756, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door Michel Smekens, verder genoemd leverancier (of verwerker)

Overwegende dat:

De verwerkingsverantwoordelijke (klant) beschikt over persoonsgegevens, waarvan hij de verwerking wil toevertrouwen aan de verwerker (leverancier). Deze overeenkomst strekt ertoe om de uitvoering en de organisatie van die verwerking door de verwerker, te regelen en voldoende waarborgen te bieden ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Meer bepaald gaat het over de technische en organisatorische maatregelen – zoals vermeld in art. 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (AVG/GDPR) - die tot doel hebben dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de verordening en dat de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met de verwerkingsrisico's, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

Artikel 1: Definities

 • AVG: “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
 • Gegevens: alle informatie die tussen partijen wordt uitgewisseld. Deze informatie kan tevens persoonsgegevens bevatten.
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Gevoelige persoonsgegevens: persoonlijke informatie waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over de gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksuele geaardheid.
 • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.
 • Verantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben.
 • Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief de eventuele bijlagen.
 • Verwerkingsactiviteiten: het verwerken van gegevens door de verwerker in het kader van de uitvoering van de verwerkers- en hoofdovereenkomst.
 • Hoofdovereenkomst: de hoofdovereenkomst waar deze verwerkersovereenkomst uit voortvloeit, bestaande uit de opdracht die door de verwerkingsverantwoordelijke als verantwoordelijke aan de verwerker werd toevertrouwd in het kader waarvan de verwerker op instructies van de verwerkingsverantwoordelijke gegevens verwerkt.

Deze hoofdovereenkomst kan met alle middelen van recht bewezen worden zoals, doch niet beperkt tot, een offerte, bestelbon of enig ander schriftelijk document.

Diensten: de diensten die door de verwerker aan de verantwoordelijke worden geleverd, overeenkomstig hetgeen bepaald werd in de hoofdovereenkomst.

 • Inbreuk in verband met persoonsgegevens (beveiligings-en datalekken): een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.        
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling: het uitvoeren van een beoordeling, voorafgaand aan het uitvoeren van de verwerking, van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van de persoonsgegevens.
 • Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van persoonsgegevens. In België is dit vanaf 25 mei 2018 de Gegevensberschermingsautoriteit (hierna: “GBA”).

Artikel 2: Voorwerp van de overeenkomst

De verwerker handelt uitsluitend in opdracht op basis van schriftelijke instructies, van de verwerkingsverantwoordelijke. Overeenkomstig de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke en de bepalingen van deze overeenkomst zal de verwerker ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke enkel persoonsgegevens verwerken volgens de bepalingen, zoals beschreven in bijlage 1.

Artikel 3: Naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Partijen verbinden er zich principieel en uitdrukkelijk toe om de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens na te leven.

Artikel 4: Terbeschikkingstelling van de gegevens

Privacygegevens worden nooit langer dan noodzakelijk verwerkt.

Om de verwerker toe te laten de persoonsgegevens te verwerken, moeten die gegevens hem op de één of andere manier ter beschikking worden gesteld. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden omschreven in artikel 1 mogen en kunnen door de verwerker worden verwerkt. De verwerking van de betreffende gegevens, alsmede de wijze van terbeschikkingstelling dienen steeds op een veilige manier te gebeuren.

Artikel 5: Gebruik van de persoonsgegevens en subverwerkers

De gegevens mogen door de verwerker enkel worden verwerkt voor de doeleinden omschreven in bijlage 1 van deze overeenkomst. Elke mededeling van de persoonsgegevens aan derden, die het voorwerp zijn van deze overeenkomst, aan derden moet door de verwerker, indien mogelijk vooraf, ter kennis worden gebracht van de verantwoordelijke voor de verwerking tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.

De verwerker zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verrichten van de dienst waarvoor ze ter beschikking worden gesteld. Zijn de gegevens hierna niet meer nodig, dan zal de verwerker ze anoniem maken, vernietigen dan wel terugbezorgen aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Het is de verantwoordelijkheid van de eerste verwerker een verwerkersovereenkomst af te sluiten met de tweede (derde, …) verwerker met de verplichting afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen te bieden. Wanneer de andere verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de eerste verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die andere verwerker.

Artikel 6: Beveiliging en datalekken

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker treffen beide passende technische en organisatorische maatregelen om een passen beveiligingsniveau te waarborgen.

In het bijzonder zal de verwerker de persoonsgegevens beveiligen tegen vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

De verwerker zal ervoor zorgen dat de plaatsen waar ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens worden verwerkt, niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Daartoe zal hij onder meer de nodige organisatorische maatregelen nemen.

De verwerker zal de toegang tot de verwerkte persoonsgegevens beperken tot die personeelsleden die de gegevens nodig hebben om de taken uit te oefenen die de verwerker hen in uitvoering van deze overeenkomst toewijst.

De verwerker verbindt er zich toe om de personen die overeenkomstig deze overeenkomst toegang hebben tot de gegevens, in kennis te stellen van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerker waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.

In geval van beveiligings- en/of datalekken verbindt iBeauty zich er toe deze te melden aan de verwerkingsverantwoordelijke binnen een termijn van 48 uur na de feiten die de aanleiding hebben gegeven tot het datalek ontdekt werden.

De verantwoordelijke, met uitsluiting van iBeauty, is verantwoordelijk voor het inlichten van de toezichthoudende autoriteit (GBA) en desgevallend de betrokkene van het beveiligings- en/of datalek. 

De meldplicht van iBeauty omvat naast het feit dat er een lek is geweest, volgende elementen:

 • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • Bij benadering de duur en de omvang van het datalek;
 • Welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens bij het datalek betrokken zijn;
 • Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 • Wat de (voorgestelde) oplossing is om het datalek te remediëren en herhaling ervan te voorkomen;
 • De contactgegevens van de verantwoordelijke bij verwerker voor de opvolging van de melding;
 • Na de melding van een beveiligings- en of datalek zal iBeauty de verantwoordelijke na eenvoudig verzoek door de verantwoordelijke op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen omtrent het lek en de maatregelen die hij heeft getroffen om de omvang van het lek te beperken en een soortgelijk incident in de toekomst te kunnen voorkomen. 

Eventuele kosten die gemaakt worden om het datalek op te lossen en in de toekomst te kunnen voorkomen, komen voor rekening van de partij bij wie het lek is ontstaan.

Artikel 7: Toepassing van de kennisgevingsplicht

Indien de verwerker in de uitvoering van deze overeenkomst, persoonsgegevens rechtstreeks verkrijgt bij de betrokkenen en deze gegevens registreert, zal hij de betrokkenen informeren middels het privacy beleid.

Artikel 8: Controle door de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op elk ogenblik het recht om de naleving van deze overeenkomst te controleren. Op eenvoudig verzoek van de verantwoordelijke is de verwerker ertoe gehouden alle informatie ter beschikking te stellen die nodig is om de nakoming van de neergelegde verplichtingen aan te tonen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door ongerechtvaardigde verwerkingen die inbreuk maken op de AVG verordening en/of wettelijke bepalingen hieromtrent.

De verantwoordelijke wordt van aansprakelijkheid vrijgesteld indien hij/zij bewijst dat hij/zij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.

Wanneer meerdere verwerkingsverantwoordelijken bij dezelfde verwerking betrokken zijn en verantwoordelijk zijn voor schade die door verwerking is veroorzaakt, wordt elke verwerkingsverantwoordelijke voor de gehele schade aansprakelijk gehouden teneinde te garanderen dat de betrokkene daadwerkelijk wordt vergoed.

Wanneer een verwerkingsverantwoordelijke de schade geheel heeft vergoed, kan deze verwerkingsverantwoordelijke op andere verwerkingsverantwoordelijken die bij de verwerking waren betrokken, het deel van de schadevergoeding verhalen dat overeenkomt met hun deel van de aansprakelijkheid voor de schade.

iBeauty is aansprakelijk voor de schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming en waarbij niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de AVG verordening of buiten dan wel in strijd met de instructies van de verantwoordelijke is gehandeld.

De aansprakelijkheid van iBeauty is te allen tijde beperkt tot het vergoeden van de directe schade. Gevolgschade, indirecte schade, economische schade en schade verband houdende met het verlies of vernietiging van gegevens of databestanden door gebruik van de door de verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven databanken, applicaties en middelen zijn evenwel uitgesloten. 

iBeauty wordt van aansprakelijkheid vrijgesteld indien hij bewijst dat hij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit, dan wel wanneer de onrechtmatige verwerking louter het gevolg is van een nalaten van de verantwoordelijke aan diens plichtplegingen onder deze overeenkomst, met inbegrip van het niet bekomen van de vereiste toestemming van de betrokkenen. Ook wanneer de schade voortvloeit uit instructies van de verwerkingsverantwoordelijke zal iBeauty op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

Wanneer meerdere verwerkers bij dezelfde verwerking betrokken zijn, en deze mede verantwoordelijk zijn voor schade die door verwerking is veroorzaakt, wordt elke verwerker voor het geheel van de schade aansprakelijk gehouden teneinde te garanderen dat de betrokkene daadwerkelijk wordt vergoed. 

Wanneer een verwerker de schade geheel heeft vergoed, kan deze verwerker op andere verwerkers die bij de verwerking waren betrokken, het deel van de schadevergoeding verhalen dat overeenkomt met hun deel van de aansprakelijkheid voor de schade.

Artikel 10: Verplichting na beëindiging van de verwerking van persoonsgegevens

De partijen komen overeen dat de verwerker na beëindiging van de verlening van gegevensverwerkingsdiensten alle doorgegeven persoonsgegevens en kopieën daarvan aan de klant terugbezorgt of, indien de klant dit verkiest, alle persoonsgegevens vernietigt en aan de klant verklaart dat de vernietiging heeft plaatsgevonden, tenzij de op de verwerker toepasselijke wetgeving hem verbiedt alle of een gedeelte van de doorgegeven persoonsgegevens veilig terug te bezorgen of te vernietigen. In dat geval garandeert de leverancier dat hij de vertrouwelijkheid van de doorgegeven persoonsgegevens zal respecteren en dat hij de doorgegeven persoonsgegevens niet actief zal verwerken.

Artikel 11: Algemene bepalingen

Deze verwerkersovereenkomst en haar bijlage bepalen de rechten en verplichtingen van de partijen met betrekking tot het voorwerp ervan. Zij vernietigt en vervangt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge voorstellen en overeenkomsten aangaande de verwerking van persoonsgegevens. 

Wijzigingen en aanvullingen op de verwerkersovereenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgesteld bij addendum aan deze overeenkomst en dit addendum door beide partijen is ondertekend.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze verwerkersovereenkomst geen gevolgen hebben voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen ervan, dewelke onverminderd van kracht blijven. Partijen verbinden zich ertoe de nietige of niet-uitvoerbare bepalingen in onderling overleg te vervangen door andere bepalingen waarbij zoveel als mogelijk de oorspronkelijke gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt verwezenlijkt, rekening houdende met de plichtplegingen van elk der partijen onder de AVG.

Deze verwerkersovereenkomst wordt beheerst door en dient geïnterpreteerd worden naar Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van iBeauty is gevestigd, zijn bevoegd om van enig geschil kennis te nemen onverminderd het recht van iBeauty om de kwestie aanhangig te maken voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de klant.

Opgemaakt te ………… op …/…/……...

 

 

Verantwoordelijke                                                       Verwerker                                                   ………………………………….                                                                                                  iBeauty

Dhr./Mevr………………………                                 Dhr. Michel Smekens………………………………….                                       ………………………………

(handtekening+“Gelezen en goedgekeurd”)     (handtekening + “Gelezen en goedgekeurd”)

- Bijlage 1: Doeleinden 

 

 

Verwerkersovereenkomst – Bijlage 1 

 1.  Onderwerp van de verwerking:
 2.  Duur van de verwerking:
 3.  Aard en doel van de verwerking:
 4.  Soort persoonsgegevens die worden verwerkt:
 5.  Categorieën van betrokkenen bij de verwerker:

Prijzen

Algemeen