Privacybeleid iBeauty

Inleiding

Dit Privacybeleid heeft betrekking op gegevens gebruikt door iBeauty NV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Corda Campus, Kempische Steenweg 303/200, met KBO nr.: 0662.785.756 op de hieronder beschreven omgevingen (tezamen: het “Platform”): www.ibeauty.be, app.ibeauty.be en portal.ibeauty.be (de "Websites"), aanpasbare websites aangeboden door iBeauty waarmee klanten rechtstreeks bij Partners kunnen reserveren en alle andere handelsactiviteiten uitgevoerd of aangeboden door iBeauty. Het privacy beleid is derhalve van toepassing op contractuele relaties tussen iBeauty en de klant, of bij een bezoek aan het platform.

De verantwoordelijke voor uw informatie is de heer Michel Smekens van iBeauty NV, 3500 Hasselt, Corda Campus, Kempische Steenweg 303/200, [email protected].

Wij streven ernaar de privacy van onze gebruikers en klanten, als verwerker of verwerkingsverantwoordelijke afhankelijk van de concrete omstandigheden, te beschermen.

iBeauty erkent dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018 en deze te zullen naleven. In geval van inhoudelijke wetswijzigingen verbindt iBeauty zich er toe om het privacybeleid hierop aan te passen.

Met dit privacybeleid informeren wij u over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken die u zou kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, adres, ip adres, andere contactgegevens of online identifiers, andere informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van het Platform ("Persoonsgegevens") of eender welke andere wijze waarop er beroep wordt gedaan op de diensten van iBeauty.

Definities

Voor een goed begrip van dit privacybeleid hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 • AVG: Verordening nr. 2016/679 van de Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR genoemd;
 • Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals een naam, mailadres, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;
 • Betrokkene: De geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;
 • Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 • Verwerking: Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorsturen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: Een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Datalek: Elke inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;
Welke informatie verzamelen wij?

Wanneer u ons Platform bezoekt en/of gebruikt of op eender welke wijze contact met ons opneemt, kunnen wij de volgende informatie verzamelen:

 • Naam Adres Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • IP-adressen
 • Financiële gegevens ten behoeve van facturatie en betalingen
 • Alle gegevens die door de klant van een betrokkene wordt genoteerd in het platform. De klant fungeert hier als verwerkingsverantwoordelijke en zal dan ook verantwoordelijk zijn voor de correcte verwerking van deze gegevens.

Persoonsgegevens die u met ons wilt delen wanneer u zich registreert voor een account, u abonneert op e-mails, nieuwsbrieven en meldingen en die u ons verstrekt wanneer u onze diensten gebruikt, inclusief informatie die is ingevoerd op ons Platform en die is opgenomen in uw opmerkingen, beoordelingen of antwoorden op onze enquêtes. Tijdens het maken van een boeking of het indienen van beoordelingen, kunt u ons vrijwillig gevoelige  persoonsgegevens verstrekken indien relevant voor de dienst die u aanvraagt of overweegt (bijvoorbeeld met betrekking tot uw gezondheid of etniciteit).

Wanneer u gebruik maakt van onze online betalingsfaciliteiten, kunnen wij uw credit- en betaalkaartgegevens (via een door ons aangestelde betalingsverwerker) versleuteld opslaan en verwerken.

Als u ervoor kiest om met ons te communiceren (bijvoorbeeld via het Platform, e-mail, telefoon, sms of sociale media), zullen we vastleggen dat u contact met ons hebt opgenomen en mogelijk de inhoud van uw communicatie bewaren, samen met uw contactgegevens en onze antwoorden.

Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van het Platform, zoals informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt, uw IP-adres en locatie, uw identificatie voor adverteerders (IDFA), de datum en tijd van uw bezoek, de duur van uw bezoek, uw bronsite en uw interacties op het Platform, inclusief de salons en behandelingen waarin u bent geïnteresseerd. Houd er rekening mee dat we deze informatie kunnen koppelen aan uw iBeauty-account. Raadpleeg onze cookiepolicy voor meer informatie over de doeleinden waarvoor we deze informatie verzamelen en gebruiken.

Het is belangrijk dat alle Persoonsgegevens die u ons geeft wanneer u zich registreert als gebruiker of anderszins wanneer u het Platform gebruikt, correct en nauwkeurig zijn. Dit omvat, bij wijze van voorbeeld, het ervoor zorgen dat we te allen tijde de juiste contactgegevens (waaronder e-mail) hebben. De klant is als eigenaar van de website of gebruiker van een software systeem gecreëerd door iBeauty, zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hierop worden geplaatst door zichzelf of door betrokkenen. De klant erkent als verwerkingsverantwoordelijke enkel en alleen informatie op het platform of in het systeem te plaatsen die op een geldige manier werd verkregen vanwege de betrokkene.

Als u van plan bent de Persoonsgegevens van iemand anders aan ons te versturen, bijvoorbeeld bij het maken van een boeking namens hen, dient u ons alleen de gegevens van die derde te verstrekken met hun toestemming en nadat zij de informatie hebben gekregen over hoe we hun gegevens zullen gebruiken, inclusief de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Hoewel we ons best zullen doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar ons Platform worden verzonden niet garanderen. Iedere overdracht is op uw eigen risico. Zodra we uw Persoonsgegevens hebben ontvangen, passen we strikte procedures en beveiligingsfuncties toe met betrekking tot die gegevens.

Persoonsgegevens worden door iBeauty nooit langer verwerkt dan noodzakelijk is, dan wel zolang op basis van wettelijke verplichtingen vereist is.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om passende beveiligingsmaatregelen te nemen ter beveiliging van de eigen systemen. iBeauty staat dan ook in geen geval in voor een datalek dat is ontstaan bij (de systemen van) een klant.

iBeauty neemt de nodige maatregelen teneinde een verlies van data tegen te gaan. Wanneer dergelijk verlies zich evenwel zou voordoen, verbindt iBeauty er zich toe dit indien nodig in voorkomend geval te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) binnen de wettelijke termijnen. Deze informatieplicht geldt enkel in zoverre het datalek grootschalig blijkt, dan wel een vergaande impact op de beveiliging met zich meebrengt.

Indien een datalek tevens een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, zal iBeauty de betrokkene hierover zonder onredelijke vertraging informeren.

iBeauty verleent volledige medewerking aan de bevoegde autoriteiten door het verschaffen van de noodzakelijke informatie en het beperken van de gevolgen van de inbreuk.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In het algemeen gebruiken we Persoonsgegevens om u de diensten en producten te bieden die u aanvraagt, de betaling te verwerken, klantenservice te verlenen, inhoud en advertenties te leveren waarvan wij denken dat ze u mogelijk interesseren, voor klantonderzoek, om u marketing- en promotionele e-mails te versturen en om u op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen in ons Platform.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om een overeenkomst te sluiten, of maatregelen te nemen in het kader van een overeenkomst.

Dit is van toepassing wanneer u een dienst aanvraagt via iBeauty. Dit omvat (op basis van uw toestemming en/of noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst):

 • U via e-mail, sms en pushberichten informatie over uw gevraagde diensten (zoals afspraakherinneringen) toesturen
 • Uw boekingen faciliteren en betalingen ontvangen
 • Op uw vragen en opmerkingen reageren
 • Het beheer van uw account

Zoals vereist door iBeauty om zaken te doen en onze gerechtvaardigde belangen na te streven, met name:

 • Om ons Platform en onze systemen te beveiligen en om fraude, beveiligingsincidenten en andere misdrijven te voorkomen
 • Om na te gaan of onze algemene voorwaarden worden nageleefd en om onze rechtsposittie te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen
 • Om u op de hoogte te houden van relevante nieuwe iBeauty-diensten en speciale aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail en het weergeven van advertenties op websites van derden, zoals Facebook
 • Om marketingmeldingen en advertenties voor u op maat te maken en te personaliseren op basis van de informatie die u verstrekt en uw gebruik van ons Platform, producten en diensten en andere websites
 • Om ons te helpen bij het monitoren, verbeteren en beschermen van ons Platform, onze producten en diensten, en om ons Platform, producten, diensten (en die van onze partners) voor u te personaliseren op basis van de informatie die u verstrekt en uw gebruik van ons Platform, producten en diensten en andere websites
 • Voor het onderzoeken van en het reageren op vragen of klachten ontvangen van u of van anderen, over ons Platform of onze producten of diensten
 • Om intern onderzoek en analyse uit te voeren, zodat we kunnen zien hoe ons Platform en ons bedrijf presteert, en hoe onze producten en diensten worden gebruikt
 • Om marktonderzoek en consumentenenquêtes uit te voeren
 • Om beoordelingen van producten of diensten aangeboden door onze Partners te verzamelen en te publiceren, en deze te gebruiken voor reclamecampagnes
Waar u mee akkoord gaat (op basis van uw toestemming):

 • Om u op de hoogte te houden van relevante nieuwe iBeauty-diensten en speciale aanbiedingen
 • Om u informatie te sturen over wedstrijden en enquêtes evenals informatie over promotieaanbiedingen van onze Partners en over goederen of diensten van andere geselecteerde derden, bijvoorbeeld merken op het gebied van  gezondheid, schoonheid, vrije tijd en lifestyle, per e-mail en als pushmeldingen via de App
 • Om cookies te plaatsen en soortgelijke technologieën te gebruiken in overeenstemming met het Cookies-hoofdstuk van dit Privacybeleid en de informatie die u wordt verstrekt wanneer deze technologieën worden gebruikt
 • Om klantcommunicatie te gebruiken voor trainings-, registratie- en kwaliteitscontrole-doeleinden. 

Voor toepassingen die wettelijk verplicht zijn:

 • Om te reageren op verzoeken van overheden of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren
 • Om aan wettelijke, regelgevende en nalevingsvereisten te voldoen
 • Intrekken van toestemming of anderszins bezwaar maken tegen direct marketing

Waar we ook afhankelijk zijn van uw toestemming, u kunt die toestemming altijd intrekken, hoewel we andere juridische redenen hebben om uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden, zoals die hierboven zijn beschreven. In sommige gevallen kunnen wij u directe marketing sturen zonder uw toestemming, in gevallen waarin onze legitieme belangen de overhand hebben. U hebt op elk moment het absolute recht om u af te melden voor direct marketing. U kunt dit doen door de instructies in het bericht te volgen waar dit een elektronisch bericht is, of door contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande gegevens.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van berichten die iBeauty u toestuurt, kunt u dit doen door te klikken op de knop 'afmelden' onder aan de e-mailberichten die we u sturen of door contact met ons op te nemen via [email protected]

Als u geen pushmeldingen meer wilt ontvangen via de App, kunt u de toestemming voor pushmeldingen voor de Apps in de besturingssysteeminstellingen van uw telefoon intrekken.

Wij maken gebruik van een externe betalingsdienstverlener, Mollie, om alle betalingen die u via onze Website & App heeft gedaan te verwerken. iBeauty slaat geen creditcardgegevens op en vertrouwt hiervoor op Mollie. Wij verkrijgen beperkte informatie van Mollie, zoas de laatste vier cijfers, het land van uitgifte en de vervaldatum. De verwerking van dergelijke gegevens door Mollie valt onder hun privacybeleid dat hier kan worden ingezien: https://www.mollie.com/be/privacy.

Houd er rekening mee dat alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid dat u hier kunt vinden: www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_BE. Zorg ervoor dat u de voorwaarden van het PayPal-privacybeleid hebt gelezen als u PayPal wilt gebruiken om transacties via het Platform te voltooien.

Persoonsgegevens delen met derde partijen

Behoudens in relatie tot de medewerkers en (sub)verwerkers die in het kader van de dienstverlening betrokken worden (bijvoorbeeld externe serviceproviders, boekingssystemen,…), zal iBeauty geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij in geval van uitdrukkelijke toestemming, op verzoek van de betrokkene, op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of wanneer dit bij wet wordt opgelegd. In dit laatste geval stelt iBeauty de betrokkene onverwijld in kennis van het verzoek vanwege de betrokken instanties en/of overheden.

iBeauty zal en mag in geen geval persoonsgegevens doorgeven of toegang tot het portaal verschaffen aan anderen dan degene die het account hebben aangemaakt. Elke klant of gebruiker staat na het aanmaken van een account zelf in voor het geheim houden van diens paswoord en om elke toegang voor onbevoegden op het portaal onmogelijk te maken.

Wanneer de professionele klant met meerdere personen samenwerkt, zullen zij zelf intern een beleid moeten uitschrijven over de bevoegdheden van eenieder en de eigenaar van de persoonsgegevens na beëindiging van de samenwerking en hierover zijn/haar eindklanten afdoende in te lichten. iBeauty staat hier volledig los van.

Let op: door het plaatsen van Persoonsgegevens op een openbaar toegankelijk gedeelte van ons Platform (zoals beoordelingssecties), kunnen dergelijke gegevens worden verzameld door derden waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke gegevens door dergelijke derden.

Zorg er daarom voor dat u hier alle nodige zorg en aandacht aan besteedt voordat u Persoonsgegevens vrijgeeft die openbaar worden gemaakt. Vermijd ook om Persoonsgegevens openbaar te maken die kunnen worden gebruikt om u te identificeren (zoals uw naam, leeftijd, thuis- of werkadres of de naam van uw werkgever).

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u bewaren, heeft u mogelijk het recht om ons om het volgende te vragen:

 • Een kopie van uw persoonsgegevens
 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan te beperken
 • Om persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons verstrekt voor een contract of met uw toestemming in een gestructureerde, machinaal leesbare vorm en om ons te vragen deze informatie over te dragen aan een andere organisatie
 • Om in sommige omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name als we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste, of als we de gegevens gebruiken voor direct marketing).

In eerste instantie kunt u de informatie die u ons hebt verstrekt mogelijk bekijken of wijzigen door in te loggen op uw online account.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn in sommige situaties beperkt. Als het voldoen aan uw verzoek bijvoorbeeld persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als we een wettelijke vereiste of een dwingende legitieme reden daartoe hebben, kunnen we doorgaan met het verwerken van persoonsgegevens die u ons hebt gevraagd te verwijderen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat uw persoonsgegevens verkeerd zijn gebruikt. We moedigen u aan om in eerste instantie naar ons toe te komen, maar voor zover dit recht op u van toepassing is, hebt u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op via [email protected]. Houd er echter rekening mee dat er geen financiële informatie wordt verstrekt zonder verificatie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websites die gekoppeld zijn aan of vanaf ons Platform, noch voor de informatie of inhoud die daar op staat.

Vaak worden links naar andere websites uitsluitend verstrekt als verwijzingen naar informatie over onderwerpen die nuttig kunnen zijn voor de gebruikers van ons Platform.

Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om vanuit ons Platform naar een andere website te gaan, ons Privacybeleid niet langer van kracht is. Uw browsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link op ons Platform hebben, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website.

Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan u daarnaast steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (022/74.48.00) of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Sociale media en door gebruikers gegenereerde inhoud

Op sommige van onze Platforms kunnen gebruikers hun eigen inhoud indienen. Houd er rekening mee dat inhoud die naar een van onze Platforms wordt verzonden, door het publiek kan worden bekeken en dat u voorzichtig moet zijn met het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens via deze Platform, bijvoorbeeld financiële informatie of adresgegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties van andere personen als u persoonsgegevens op een van onze sociale mediaplatforms plaatst. Raadpleeg ook het privacy- en cookiebeleid van de sociale mediaplatforms die u gebruikt.

Privacybeleid mbt Google Calendar API

iBeauty maakt gebruik van de Google Calendar Application Program Interface (API) Services indien de gebruiker dit inschakelt. Meer informatie over de applicatie is te vinden op https://ibeauty.be. Gebruikt u ook de koppeling met de Google Agenda dan dient u tevens akkoord te gaan met de Google Servicevoorwaarden en het privacy beleid van Google.

Hoe we toegang krijgen tot uw gegevens

Vanuit iBeauty is het mogelijk om toegang te geven tot Google Agenda-gegevens via Google Calendar API Services. iBeauyt NV kan deze gegevens niet direct benaderen, agenda gegevens worden enkel bewaard en verwerkt op de accounts waar iBeauty op draait.

Om toegang te krijgen tot Google Calendar API Services, gebruikt de applicatie de volgende URL's:

 • https://accounts.google.com/o/oauth2
 • https://www.googleapis.com/oauth2
 • https://www.googleapis.com/calendar

Hoe we uw gegevens gebruiken

De applicatie, die draait op de browser van de gebruiker, vraagt om de volgende Google-gebruikersgegevens:

 • Gegevens gekoppeld aan Google-account: Het e-mailadres van de eindgebruiker - om de app de gebruiker te laten verifiëren met behulp van het OAuth-verificatiemechanisme en dit weer te geven in de bijbehorende app om u te helpen bij het identificeren van een verbonden account.
 • Gegevens die zijn gekoppeld aan Google Agenda - lijst met agenda's van gebruikers (id en naam van de kalender) - zodat u er een kunt kiezen in de instellingen. - lijst met afspraken uit de geselecteerde kalender (titel van de afspraak, begin- en eindtijd van elk afspraak, evenals meldingstijd) - om zodoende deze gegevens ook synchroon te tonen in de iBeauty agenda.

Hoe we uw gegevens opslaan

Gegevens worden gedownload via een beveiligde SSL-verbinding. De gegevens worden opgeslagen op de permanente opslag van het apparaat. De gegevens verlaten uw apparaat niet. De gegevens gaan onmiddellijk verloren als de gebruiker de applicatie verwijdert.

Hoe wij omgaan met uw gegevens

De gegevens worden niet overgedragen aan anderen. De applicatie gebruikt deze Google-gegevens niet voor het weergeven van advertenties. De applicatie staat niet toe dat mensen uw gegevens lezen. Gebruik van de gegevens is in lijn met de lokale wetgeving en richtlijnen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toegang intrekken

Als u besluit de toegang van de app tot uw Google-account in te trekken, kunt u de pagina 'Toegang door derden' van uw Google-account op https://security.google.com/settings/security/permissions gebruiken.  Alle kennisgevingen die krachtens dit beleid aan iBeauty moeten worden gedaan, kunnen schriftelijk worden gedaan aan [email protected], of post naar het volgende adres: Kempische Steenweg 303/200, 3500 Hasselt, België.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Als we ons privacybeleid en onze procedures wijzigen, zullen we die wijzigingen op ons Platform publiceren. Raadleeg dus regelmatig ons privacybeleid om op de hoogte te blijven van onze werking inzake privacy.

Het privacybeleid van iBeauty werd laatst gewijzigd op 17.06.2022.